ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 4,240
24 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,806
25 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 1,518
26 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 2,634
27 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,287
28 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 19,643
29 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 4,371
30 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 60,412
31 คู่มือแนวทาง การพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6,113
32 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปี 2565 ณ 20 ก.ย.64 3,439
33 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพยั่สินให้สื่อมวลชน กพร. 3,287