ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,546
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 129,738
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,763
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 12,532
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 8,320
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,361
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,902
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,956
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 45,828
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,656
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 125,105