ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,697
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 74,732
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,934
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 7,389
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 4,899
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,613
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,929
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 3,217
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 28,891
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 5,697
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 84,872