ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 21,250
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,788
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,756
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,346
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 8,840
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 1,469
18 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 4,012
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 16,030
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 1,694
21 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 45,459
22 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 1,758