ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 4,489
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,541
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 8,539
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 36,279
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6,146
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,322
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,023
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 18,724
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,047
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 8,973
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 31,049