การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,319
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 720
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 657
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 4,010
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 706
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 1,962
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6,691
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 700
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18,667
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 775
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 1,934