การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 3,588
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,279
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,230
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 1,177
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,213
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,214
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,736
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 1,310
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,378
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 2,570
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11,728