ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 500
2 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 6,603
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 2,345
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,236
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,197
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 2,227
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,251
8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 6,763
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 2,611
10 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 2,615
11 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 4,726