การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 2,405
46 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 4,304
47 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 1,962
48 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2,111
49 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12,192
50 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 1,976
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 12,859
52 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 4,250
53 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,064
54 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 5,946
55 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 4,699