ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,623
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,809
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,248
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,550
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,113
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,342
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,358
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,868
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30,935
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,423
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 35,438