ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 5,904
46 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,363
47 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 5,775
48 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 2,694
49 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,101
50 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 16,697
51 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 2,721
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 18,399
53 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 5,764
54 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,860
55 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 8,432