ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 9,529
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 4,796
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,225
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,510
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,019
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 9,304
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,371
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 4,744
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,493
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,407
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 28,870