หน้าแรก > การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

 

 


 


 

 

 

 

P-SDD-01 การรับทบทวนใบสมัคร
P-SDD-09-การรักษาความลับ
และความไม่มีส่วนได้เสีย
P-SDD-14 การพัฒนาบุคลากร
P-SDD-16 
การพิจารณาความเป็นกลาง
P-SDD-03 การคัดเลือกและประชุมคณะกรรมการ
P-SDD-10-ความปลอดภัยของการสอบ
P-SDD-15 การวิเคราะห์ความเป็นธรรม ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือของเอกสารการสอบ
P-SDD-06 การควบคุมเอกสาร
P-SDD-11 การตรวจประเมินภายใน
P-STD-04 การคัดเลือกและประเมินผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
P-SDD-07-การประเมินระบบประกันคุณภาพ
P-SDD-12 การปฎิบัติการแก้ไข และป้องกัน
P-SSD-05 การกำหนด และทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
P-SDD-08-การร้องเรียนและอุทธรณ์
P-SDD-13 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
P-STD-02 การคัดเลือกและการประเมินผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
P-STD-17-การคัดเลือกและการประเมินคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม

 
 

 

วิดีทัศน์ : การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

 

เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน