หน้าแรก > ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
 

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)

 

**กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก

- เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 คลิก

 

- เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 คลิก

 

- เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คลิก

 

        - เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 คลิก 

 

 

 

 

 

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 2122/2559

เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  ลว 2 ธันวาคม 2559 ( ภูมิภาค) คลิก

 

 

อักษรย่อ จังหวัด สำหรับ

ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แบบ มฐ.4)

คลิก

 

 

 

 

แบบตรวจสอบความพร้อมความเหมาะสม ( 1.1 ) และเอกสารแนบ รายสาขา (1.2)

1.1 แบบตรวจสอบความพร้อม ความเหมาะสม คลิก 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุกสาขา <<<====

(คอมพิวเตอร์,เครื่องประดับและอัญมณี,ก่อสร้าง,เครื่องอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก,ช่างเคาะตัวรถยนต์,ช่างเชื่อมทิก,ช่างเชื่อมแม็ก,ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ,ช่างซ่อมรถยนต์,ช่างแต่งผม,ช่างบำรุงรักษารถยนต์,ไทยสัปปายะ,พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก,พนักงานนวดไทย,กลุ่มอาชีพภาคบริการ,โลจิสติกส์,สปาตะวันตก,ซ่อมรถจักรยานยนต์)
1.2 เอกสารแนบ ช่างเครื่องปรัปอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก คลิก

1.2 เอกสารแนบ สาขาอาชีพ ด้านโลจิสติกส์ คลิก

1.2 เอกสารแนบ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ใช้เครื่องยนต์ คลิก

1.2 เอกสารแนบ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ,(ตารางทำการ) และ(นำเสนอผลงาน) ระดับ 1 คลิก

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ที่ได้รับอนุญาต

และสำรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินการอยู่

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

คลิก แบบฟอร์ม

 

สิทธิประโยชน์ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) คลิก