ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางวีณา - ภควงศ์ 16 ตุลาคม 2545 - 28 พฤษภาคม 2546 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายประสงค์ - อยู่ดี 1 ตุลาคม 2546 - 28 ตุลาคม 2548 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายเรวัต - คำนวนสิน 28 พฤศจิกายน 2548 - 23 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ม.ล.ปุณฑริก - สมิติ 24 ตุลาคม 2551 - 30 พฤศจิกายน 2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายสันติ - บำรุงคุณาการ 1 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายวีรศักดิ์ - ลดาคม 9 ตุลาคม 2553 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายทองหล่อ - ต้อยปาน 29 กุมภาพันธ์ 2555 - 4 มีนาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายชำนาญศิลป์ - สุขยิ่ง 22 พฤษภาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายสุรพล - พลอยสุข 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมืิอแรงงาน
นางอัจฉรา - แก้วกำชัยเจริญ 4 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมืิอแรงงาน
นางสาววรรณี - โกมลกวิน 9 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายสุรัตน์ - ปาละนันทน์ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายชัยชนะ - เดชแพ 27 ตุลาคม 2565 - 6 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นายเจษฎา - จันทร์อุไร 7 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน