การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ