การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

   

นางสาววันวิสาข์ เพชรมณี

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

นางสาวอัญชิษฐา ชาญณรงค์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและมาตรฐานฝีมือแรงงาน

   

นายสืบสาย ตาเดอิน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาวทัศนีย์ นพภาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

 

นางเสาวนีย์ ดือราแม

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓

 

นายเกียรติศักดิ์ กิจเวช

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

 

นายวิพิสิษฐ์ จันทร์หอม

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาววิวรรณชลี ทองมี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาวกันทิมา สุวรรณมะโน

นิติกร

 

 

 

 

 

 

   

นายอำนาจ รักนิ่ม

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

นายน้อย สวนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายฉลอง สะดีน

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓

นายมะแอน โต๊ะดำ

ครูฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

     

 

 

 

   

นางสุภาภรณ์ ยะนาย

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 

นางนอรีย๊ะ นิยอ

พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔

 

นางสาวปิยา ชุมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   

นางสุพิชชา ดำชุม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางสาวจิราพร หนูสุวรรณ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวขนิษฐา ศิลาคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวนิภา ยิ้มวัลย์

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นางเบญจมา โสะขาว

พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔