การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์(ปกติ) 30 ปกติ 22 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์(ปกติ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
3 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(ปกติ) 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
4 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม