การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและ เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 ธ.ค. 2565

ประเมินความรู้ความสามารถ ตามพรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน

6 ธ.ค. 2565

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 รุ่น

6 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565

6 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม 2565

6 ธ.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในชุมชน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2565

เข้าร่วมพิธี วันที่ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2565

ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ

3 ธ.ค. 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ธ.ค. 2565