การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

18 ก.ย. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 ก.ค. 2566

ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

26 เม.ย. 2566

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

30 มี.ค. 2566

โครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี 2566

22 มี.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1

21 ก.พ. 2566

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

30 ม.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

26 ม.ค. 2566

ฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

16 ม.ค. 2566