การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 380
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 435
3 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 542
4 แนวทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 655
5 แจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 448
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 384
7 ยุทธศาสตร์ช่าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 279
8 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมพ.ศ. 2562 213
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 270
10 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน 439
11 ใบสมัครฝึกอบรม, ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 352
12 ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2562(ตค61-กพ62)