การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 272
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 303
3 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 434
4 แนวทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 515
5 แจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 418
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 357
7 ยุทธศาสตร์ช่าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 257
8 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมพ.ศ. 2562 183
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 247
10 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน 388
11 ใบสมัครฝึกอบรม, ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 323
12 ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2562(ตค61-กพ62)