การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 434
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 492
3 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 619
4 แนวทางการให้บริการทางโทรศัพท์ 707
5 แจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 472
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 402
7 ยุทธศาสตร์ช่าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 297
8 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมพ.ศ. 2562 238
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 290
10 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน 654
11 ใบสมัครฝึกอบรม, ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 380
12 ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2562(ตค61-กพ62)