การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 8 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_15122558100257_.doc 370
38 9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน_15122558100257_.doc 455
39 10 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _15122558100257_.doc 423
40 present_สปก.pptx 1990
41 การติดต่อ.pdf 1172
42 หลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความพอดี 5 ประการ.ppt 4655
43 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 516
44 ความรู้เกี่ยวกับ AEC.pdf 859
45 พ.ร.บ.ป้องกันการทุจริตฯ.pdf 528
46 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf 608
47 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง.pdf 689