การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 277
2 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 256
3 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 235
4 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 326
5 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 273
6 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 317
7 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 699
8 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 808
9 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 777
10 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5.pdf 710
11 ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 55 สาขา ฉบับที่ 5.pdf 774
12 1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.pdf 1075