การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 180
2 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 177
3 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 173
4 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 231
5 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 178
6 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 197
7 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 635
8 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 700
9 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 671
10 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5.pdf 592
11 ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 55 สาขา ฉบับที่ 5.pdf 636
12 1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.pdf 942