การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 จริยธรรม.pdf 166
2 ราชกิจจา จรยธรรม 64.pdf 135
3 ข้อตกลงคุณธรรมกรมบัญชีกลาง.pdf 135
4 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 582
5 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 427
6 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 401
7 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 548
8 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 590
9 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 627
10 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 870
11 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 1047
12 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 1131