การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 จริยธรรม.pdf 204
2 ราชกิจจา จรยธรรม 64.pdf 168
3 ข้อตกลงคุณธรรมกรมบัญชีกลาง.pdf 169
4 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 611
5 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 459
6 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 432
7 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 588
8 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 627
9 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 673
10 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 902
11 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 1084
12 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 1169