การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 จริยธรรม.pdf 154
2 ราชกิจจา จรยธรรม 64.pdf 126
3 ข้อตกลงคุณธรรมกรมบัญชีกลาง.pdf 126
4 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 564
5 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 410
6 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 388
7 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 530
8 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 575
9 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 597
10 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 861
11 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 1031
12 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 1117