การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 240
2 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 233
3 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 227
4 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 296
5 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 235
6 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 279
7 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 691
8 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 774
9 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 741
10 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5.pdf 689
11 ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 55 สาขา ฉบับที่ 5.pdf 739
12 1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.pdf 1051