การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 162
2 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 159
3 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 154
4 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 201
5 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 162
6 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 171
7 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 603
8 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 655
9 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 634
10 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5.pdf 536
11 ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 55 สาขา ฉบับที่ 5.pdf 577
12 1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.pdf 873