การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แจ้งเวียนแนวการประเมินฯ.pdf 116
2 แจ้งเวียนแนวทางการขอยืมพัสดุ.pdf 115
3 แนวปฏิบัติเกี่ยยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ.pdf 117
4 มารยาทในการใช้โทรศัพท์.pdf 134
5 แจ้งเวียนมารยาทการใช้โทรศัพท์.pdf 115
6 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 120
7 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.jpg 553
8 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 602
9 ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 580
10 ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 5.pdf 465
11 ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 55 สาขา ฉบับที่ 5.pdf 509
12 1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.pdf 783