การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
1.การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทด.docx 42 KB .docx 376
8.การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ.docx 48 KB .docx 484
7.การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝี.docx 42 KB .docx 389
2.การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรแ.docx 43 KB .docx 463
3.การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงง.docx 43 KB .docx 3800
4.การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.docx 42 KB .docx 414
5.การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประก.docx 44 KB .docx 399
6.การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคน.docx 42 KB .docx 410
9.การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่.docx 51 KB .docx 690
10.การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่.docx 47 KB .docx 581