การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2567

23 ก.พ. 2567

วารสาร DSD กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีที่ 12 ฉบับที่ 54 ตุลาคมถึงธันวาคม 2566

21 ก.พ. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พบนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2567

16 ก.พ. 2567 7

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

2 ก.พ. 2567 39

ข่าวประกวดราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ มืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

11 ส.ค. 2566 121

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ (e-bidding)

13 ม.ค. 2565 562

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ปีงบประมาณ 2565

4 ม.ค. 2565 519

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ม.ค. 2565 526

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 ก.ย. 2564 604

ประกาศและประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2565

10 ก.ย. 2564 3,480

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8 ก.ย. 2564 651

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างฯ

2 มิ.ย. 2564 681

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักข้าราชการ สพร.16 นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เม.ย. 2564 773

ประกาศและเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและบ้านพักฯ e-bidding

24 มี.ค. 2564 824

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ก

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ร่วมกิจกรรมครบรอบ 12 ปี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

บริการประชาชนและสถานประกอบการ