การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครวิทยากรภายนอก QA3122 85
2 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน QA213 151
3 แบบ สท.2 ปี 2565 273
4 แบบตรวจติดตาม (ตร.1)
5 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 1,413
6 รายงานการประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 2,020
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 2/2563 609
8 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (กรณีฝึกเกินสัดสวด ร้อยละ 70) 656
9 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ขั้นตอนที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม 1,330
10 แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 1,117
11 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 917
12 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 774