การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

18 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 และนำาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐมเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตร

13 ก.ย. 2566

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๑๒) และ (ฉบับที่ ๑๓)

12 ก.ย. 2566

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้ารับการประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมชาย มรกตศรีวรรณ) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 2 และกำกับ ติดตาม การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นฯ

22 ส.ค. 2566

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

3 ส.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สาขาการประกอบขนมอบ

11 ก.ค. 2566

ร่วมบูรณาการตามโครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้ เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน

11 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สาขาการประกอบขนมอบ

11 ก.ค. 2566