การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงพื้นที่เป้าหมายร่วมประเมินผลโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566

28 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

28 มี.ค. 2566

นครปฐม Upskill แรงงานนอกระบบ จัดฝึกอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

27 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance

27 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

27 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

24 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1

23 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงพื้นที่เป้าหมายร่วมประเมินผลโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566

23 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางวีรยา รัตนนิตย์) รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 มี.ค. 2566