การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมด้านหลักธรรมทางศาสนา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การถ่ายทำวีดิทัศน์กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ/ฉาบปูน