การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาษาอังกฤษ 9
2 รายงานผลการดำเนินงานกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26
3 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 74
4 สรุปผลการฝึกอบรม ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 78
5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ปี 2557 - 2566 72
6 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 58
7 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงานภายใต้โครงการเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) 26
8 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกอบรมทักษะสีเขียว (Green Skills) กรณีศึกษาโครงการ GCI 26
9 ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน 40
10 ประกาศ ชมเชยการทำความดี 38
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม (กวส.) 48
12 ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 41