การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศเจตนารมณ์ ปี 2567 4
2 ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม กองวิเทศสัมพันธ์ 16
3 องค์กรคุณธรรม กองวิเทศสัมพันธ์ 16
4 ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน (สพร.1 สมุทรปราการ) 9
5 ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน (Welda) 11
6 ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน (Wellness) 4
7 ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน (AHRDA) 4
8 ประกาศ ชมเชยการทำความดี 3
9 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ IM Japan 26
10 ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาษาอังกฤษ 29
11 รายงานผลการดำเนินงานกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 47
12 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 97