การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม (กวส.) 1
2 ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 1
3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบภายใต้ MRS และ IMT-GT 25
4 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี IM Japan 14
5 รายงานการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 คณะ 18
6 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11
7 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ รอบ 6 เดือน กองวิเทศสัมพันธ์ 15
8 หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ).docx 22
9 ใบแทนหนังสือรับรอง (มฐ. ๙) (ภาษาอังกฤษ) 28
10 รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ(ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 38
11 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 58
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 87