การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกรวทบริดจ์ (GROWTHBRIDGE)

4 ก.ค. 2567

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2567 ภายใต้โครงการ Green Cooling Initiative (GCI) III

3 ก.ค. 2567

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

1 ก.ค. 2567

โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปี พ. ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

28 มิ.ย. 2567

การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาปฏิญญาอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายทักษะ การยอมรับ และการพัฒนาแรงงานข้ามชาติอาเซียน พร้อมรายการตรวจสอบ ครั้งที่ 2

27 มิ.ย. 2567

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

24 มิ.ย. 2567

ต้อนรับคณะบุคคลจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมเพื่อตรวจสอบวัสดุที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอบรมทักษะการเชื่อม

18 มิ.ย. 2567

การประชุมหารือระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

13 มิ.ย. 2567

การยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี

13 มิ.ย. 2567