การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

หารือเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ “แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566 – 2570

24 พ.ค. 2567

คณะจากมณฑลกวางซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1

20 พ.ค. 2567 15

การพบหารือระหว่างปลัดกระทรวงแรงงานกับคณะผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

16 พ.ค. 2567 8

งานเวทีเสวนาในพิธีปิดโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่ 2 (the Young Futuremakers Thailand-Phase II)

30 เม.ย. 2567 9

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมด้านหลักธรรมทางศาสนา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การถ่ายทำวีดิทัศน์กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ/ฉาบปูน