การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นกลไกให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก้าวสู่สากล

พันธกิจ

1. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

2. เป็นผู้นำการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคอาเซียน

3. นำบทบาทกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

4. พัฒนาบุคลากรของกรมด้านภาษาต่างประเทศ

ค่านิยมกองวิเทศสัมพันธ์

1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มีจิตบริการ

4. สานสร้างเครือข่าย