การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 272 KB .pdf 381
หนังสือสำนักงบประมาณ.pdf 340 KB .pdf 137
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน.pdf 1,249 KB .pdf 160
1.ภาพรวมแบบ สงป.301.pdf 11,221 KB .pdf 158
2.แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั.pdf 151 KB .pdf 68
3.แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั.pdf 71 KB .pdf 63
4.ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบ.pdf 90 KB .pdf 128
5.แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการชายแดนใต้).pdf 136 KB .pdf 56
6.แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการท่องเที่ยว).pdf 148 KB .pdf 65
7.แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการโลจิสติกส์).pdf 147 KB .pdf 62
8.แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการอุตสาหกรรม).pdf 125 KB .pdf 61
9.แบบ สงป.302 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐา(1).pdf 131 KB .pdf 84
10.แบบ สงป.302 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐา.pdf 131 KB .pdf 68
11.แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการชายแดนใต้).pdf 56 KB .pdf 51
12.แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการท่องเที่ยว).pdf 57 KB .pdf 99
13.แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการโลจิสติกส์).pdf 59 KB .pdf 99
14.แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการอุตสาหกรรม).pdf 57 KB .pdf 123