การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยงบทดลองเดือน มีนาคม 2566

19 เม.ย. 2566 2

เผยงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

19 เม.ย. 2566 1

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566

10 เม.ย. 2566 5

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1

9 เม.ย. 2566 7

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.0(Gig Worker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 เม.ย. 2566 8

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3 เม.ย. 2566 6

เผยงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

24 ม.ค. 2566 40

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

18 ม.ค. 2566 44

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

25 ต.ค. 2565 88

เผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

12 ต.ค. 2565 96

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ