การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรรองรับนานาชาติ.pdf 856
2 dsdhr-1aLUTFri31355.pdf 555
3 dsdhr-X0bKTMon35535.pdf 742
4 dsdhr-dWLEFTue114538.pdf 643
5 dsdhr-18pYlFri31347.pdf 585
6 กรณีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.doc 732
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 593
8 ข้อบังคับกรมฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2552.pdf 632
9 คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ.doc 920
10 ส่วน 2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์.docx 2470
11 (ส่วนที่ 3)เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.docx 1621
12 กระบวนทัศน์และลักษณะข้าราชการยุคใหม่.ppt 5544