การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 ปกติ 13 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
2 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 13 มิถุนายน 2566 17 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
3 การประกอบอาหารไทย-อีสาน 30 ปกติ 20 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
4 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ปกติ 22 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
5 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
6 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
7 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
8 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
9 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
10 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
11 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม