การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 2/2565)

10 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการประสานการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

9 ส.ค. 2565 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 13/2565 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

8 ส.ค. 2565 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน

8 ส.ค. 2565 1

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ