การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 3,287
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 200
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 226
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 342
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 470
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 407
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 382
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 419
9 กำหนดการฝึกอบรม 160
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 1,377
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 3,748
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 1,081