การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 1,459
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 140
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 171
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 263
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 388
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 334
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 301
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 351
9 กำหนดการฝึกอบรม 131
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 1,091
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 3,042
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 848