การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564.PDF 438
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.pdf 401
3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 427
4 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 548
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ผู้ประกอบกิจการ.pdf 403
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524.pdf 306
7 รูปแบบหนังสือภายใน และภายนอกตามระเบียบงานสารบรรณ.pdf 415
8 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ของนายชาติวุฒิ ทองกัน สพร. 1 สมุทรปราการ.pdf 587
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548.pdf 331
10 ความรู้-บทความเกี่ยวกับภารกิจ ศป.2.pdf 4023
11 ความรู้-บทความเกี่ยวกับภารกิจ ศป.1.pdf 1649
12 KM_Productivity.pdf 1173