ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 10,508
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,275
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,179
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,467
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,531
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,276
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,839
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,270
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28,005
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,872
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 31,952