ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 5,517
68 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 59,378
69 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 5,329
70 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 5,316
71 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 5,176
72 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 11,243
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 5,479
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 5,693
75 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 6,124
76 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 5,350
77 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 5,383