ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 15,920
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 4,728
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 15,267
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 9,287
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 9,682
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,949
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,035
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 4,445
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,863
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 9,309
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4,744