ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 10,194
57 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 5,033
58 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 15,134
59 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 10,759
60 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 42,042
61 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 21,076
62 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 10,185
63 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 100,933
64 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 15,863
65 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 5,157
66 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 36,313