การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ครั้งที่ 2/2566

18 ส.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
วันที่ 18 ส.ค.66 เวลา 13.30 น. 
นายเจษฎา จันทร์อุไร
ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน
       เพื่อพิจารณาผลการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้างให้ได้รับประโยชน์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงข้อเท็จจริงของการจ้างงานในตลาดแรงงานต่อไป