การแสดงผล

+
-

ระบบธนาคารหน่วยกิต คืออะไร ?

12 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
  1. ระบบธนาคารหน่วยกิต คืออะไร

ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) คือ ระบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพหรือยกระดับทักษะของกำลังแรงงาน โดยกำลังแรงงานสามารถนำผลการเรียนรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์เพื่อเก็บสะสมไว้ในการขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่สูงขึ้น และต่อยอดในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต มีงานทำ และมีรายได้ที่สูงขึ้น

 

  1. ประโยชน์ที่กำลังแรงงานจะได้รับ คืออะไร

               ตามแนวคิดของระบบธนาคารหน่วยกิต เป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ของกำลังแรงงาน
และให้คุณค่าของผลการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การจากการทำงาน การฝึกอบรม และการทดสอบทักษะความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ ผ่านกลไกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้ประชาชนรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นลักษณะสำคัญของประชาชนที่ประเทศต้องการ ยกระดับผู้มีความรู้ ความสามารถที่อยู่นอกระบบของการศึกษาและกระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

               การดำเนินการระบบธนาคารหน่วยกิตของกระทรวงแรงงานได้แสดงแนวคิดดังกล่าวนี้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ กำลังแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีวุฒิทางการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นทักษะความสามารถที่สั่งสมจากประสบการณ์ในการทำงาน จึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพสู่ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง คือ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมีความต้องการในการขอรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 30 ซึ่งสามารถย่นระยะเวลาการเรียนได้ 1.5 ปี และประหยัดค่าใช้จ่ายได้คนละ 40,000 บาท

               ระบบธนาคารหน่วยกิตจึงเป็นอีกกลไกสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนตลอดช่วงชีวิต เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิต มีงานทำ และมีรายได้ที่สูงขึ้น อันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

 

 

3. แนวทางการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการด้านการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษา โดยนำร่องจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานตลอดช่วงชีวิต เพื่อรองรับการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

3) บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำร่องการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการฝึกอบรม กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4) ขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการฝึกอบรม กับหลักสูตรอื่นที่เปิดรับระบบธนาคารหน่วยกิต ทั้งในระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา

5) พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลการสะสมหน่วยกิต และสร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเชื่อมโยงกับระบบธนาคารหน่วยกิตในทุกระดับ

6) ร่วมกันสร้างการรับรู้และยอมรับในระบบธนาคารหน่วยกิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลาย

 

ไฟล์แนบ :