การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
1. แบบ สท.2 ปี 66.pdf 132 KB .pdf 6487
2. วิธีการคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและคำนวณเงินสมทบ ปี 66.pdf 290 KB .pdf 2773
3. ขั้นตอนยื่น สท. 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service.pdf 13,824 KB .pdf 3032
3.1 ภาพ e-Book ขั้นตอนยื่น สท. 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (QR-Code).png 448 KB .png 1264
4.ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 48-ปัจจุบัน.pdf 186 KB .pdf 757
5.ตารางนับเดือนเงินเพิ่ม ปีปฏิทิน 2567.pdf 211 KB .pdf 755
6.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ฯ.pdf 35 KB .pdf 452
7. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสมทบฯ_.pdf 33 KB .pdf 669
7.1ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสมทบฯ (ฉบับที่ 2).PDF 91 KB .PDF 858
8.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมท... 114 KB .pdf 834
9. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf 203 KB .pdf 1115