การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงสร้าเพื่อรองรับภารกิจประกอบด้วยกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. งานแผนงานและประเมินผล  จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
3. งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และติดตามรวบรวมตัวชี้วัดหน่วยงาน

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ

5. งานการเงิน งานพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์

6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานบริหารกองทุน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. บริหารจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539

4. กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. ดำเนินการประเมินผลเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

7. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. จัดทำทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

- รับคำขอและออกหนังสือให้ความเห็นชอบศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

- รับคำขอ และเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

5. ส่งเสริมการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือ รวมถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. จัดทำทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

7. สำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. ตรวจสอบ และติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับให้ดำเนินการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบประจำปี

9. จัดทำทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

10. งานตรวจสอบและติดตามเงินสมทบ

- ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการตรวจสอบและติดตามสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

- ตรวจสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริงในการคำนวณเงินสมทบ รวมทั้ง การให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

11. ตรวจสอบ และติดตามเร่งรัดสถานประกอบกิจการที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายเช่น ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่ยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบและรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือไม่ชำระเงินสมทบหรือเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการโดยเร็ว

12. รับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์การประเมินเงินสมทบ เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

13. ประสานงานบังคับคดี

14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานบัญชีและกองทุน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. บริหารจัดการด้านงบประมาณ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. บริหารจัดการด้านการเงิน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. บริหารจัดการด้านบัญชี กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. บริหารจัดการด้านพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนการจ่ายและรับชำระหนี้ของลูกหนี้ และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงาน ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

7. กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการ ภายใต้ภารกิจกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. บริหารจัดการสารสนเทศภายใต้ภารกิจกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดที่กำหนด

7. ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย