การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

 
กลุ่มงานการเงินและบัญชีกองทุน (งบ.)

กลุ่มงานบริหารกองทุน (บก.)

กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ (สร.)

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ลค.)

 

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลังกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน