การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองส่งเสริมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันฯ

18 มิ.ย. 2567

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 6 การสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม กสพ.สืบสารประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ และกิจกรรมลงนามฯ

5 มิ.ย. 2567 22

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 5 การออมเงิน กิจกรรมการออมเงินจาก "ปรัญชาความพอเพียง"

5 มิ.ย. 2567 12

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 3 ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงเจ้าสังกัด กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 มิ.ย. 2567 12

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วิธีการกรอกแบบติดตามผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 24 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ