การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เเบบฟอร์มรายงานการเงินประจำปี 2566 42
2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) 220
3 เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ 69
4 ภาพประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฯ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 255
5 e-book การยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 216
6 คำแนะนำ และคำถาม คำตอบ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 100
7 เอกสารการสมัครใช้บริการระบบ PRB e-Service 334
8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษี 170
9 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 271
10 e-book ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฯ กรณีฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ผ่านระบบ PRB e-Service 679
11 แบบฟอร์มประมาณการ งปม. ปี 67-70 207
12 ตารางกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ ภายใน 60 วัน 2,846