การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มประมาณการ งปม. ปี 67-70 140
2 ตารางกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ ภายใน 60 วัน 1,548
3 แจ้งผู้ประกอบกิจการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าอบรม จาก ไฟล์ Generic 8 เป็น Generic 9 48,068
4 เอกสารประกอบโครงการสัมมนา เรื่องการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 1,070
5 ขั้นตอนการตรวจสอบ สท.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ 1,335
6 แจ้งเวียนแนวทางการพิจารณาการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2564 214
7 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 18,905
8 คู่มือปฏิบัติงานการให้กู้ยืมเงิน การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการดำเนินงานลูกหนี้ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 721
9 แนวทางการดำเนินงาน "โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบการดำเนินงานตามการโอนเงินจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,012
10 คู่มือการดำเนินการจ้างลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 402
11 แผนปฎิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี 327
12 มาตรการปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 18,637