การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการใช้งานระบบ PRB e-Service 1,420
2 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 20,537
3 เเบบฟอร์มรายงานการเงินประจำปี 2566 401
4 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) 769
5 เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ 218
6 ภาพประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฯ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 593
7 e-book การยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 627
8 คำแนะนำ และคำถาม คำตอบ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 317
9 เอกสารการสมัครใช้บริการระบบ PRB e-Service 1,433
10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษี 697
11 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 886
12 e-book ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฯ กรณีฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ผ่านระบบ PRB e-Service 1,297