การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 14
2 การติดตามผลการอบรมโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 56
3 การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PRB e-Service สำหรับเจ้าหน้าที่ 450
4 เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 99
5 การจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 317
6 แบบฟอร์มเงินอุดหนุน พ.ศ. 2565 527
7 แบบฟอร์มการให้กู้ยืมเงินกองทุน 190
8 แนวปฏิบัติในการแจ้งโอนรายรับของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 154
9 แนวปฏิบัติในการแจ้งโอนรายรับของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 85
10 แก้ไขแนวปฏิบัติการขอรับการจัดสรรเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 937
11 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2564 887
12 แนวปฏิบัติการโอนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน ปีงปบระมาณพ.ศ. 2565 577