การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 11,781
2 เเบบฟอร์มรายงานการเงินประจำปี 2566 325
3 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) 654
4 เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ 171
5 ภาพประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฯ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 499
6 e-book การยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 501
7 คำแนะนำ และคำถาม คำตอบ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คน 262
8 เอกสารการสมัครใช้บริการระบบ PRB e-Service 1,066
9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปยกเว้นภาษี 512
10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 566
11 e-book ขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฯ กรณีฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ผ่านระบบ PRB e-Service 1,079
12 แบบฟอร์มประมาณการ งปม. ปี 67-70 258