การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แจ้งผู้ประกอบกิจการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าอบรม จาก ไฟล์ Generic 8 เป็น Generic 9 8,551
2 เอกสารประกอบโครงการสัมมนา เรื่องการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 483
3 ขั้นตอนการตรวจสอบ สท.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ 724
4 แจ้งเวียนแนวทางการพิจารณาการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2564 92
5 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมคำแนะนำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 9,071
6 คู่มือปฏิบัติงานการให้กู้ยืมเงิน การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการดำเนินงานลูกหนี้ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 380
7 แนวทางการดำเนินงาน "โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบการดำเนินงานตามการโอนเงินจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 646
8 คู่มือการดำเนินการจ้างลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 262
9 แผนปฎิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี 204
10 มาตรการปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 15,805
11 แบบฟอร์มรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 362
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 132