การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2567

30 พ.ย. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

22 พ.ย. 2566

ประกาศกลุ่มงานกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รับตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

20 พ.ย. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2566

16 พ.ย. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

10 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบสอบปฏิบัติ

3 พ.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2566

28 ต.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ E-book ปีที่ 11 ฉบับที่ 53

27 ต.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2566

26 ต.ค. 2566