การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย Frequently Asked Questions : FAQ

19 ก.ค. 2567

ประชุมปิดตรวจรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และการตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2567

4 ก.ค. 2567

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

3 ก.ค. 2567

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 ก.ค. 2567

ประชุมหารือขัอเสนอแนะการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

21 มิ.ย. 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2567

21 มิ.ย. 2567

ประกาศกองส่งเสริมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันฯ

18 มิ.ย. 2567

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 6 การสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม กสพ.สืบสารประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ และกิจกรรมลงนามฯ

5 มิ.ย. 2567

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เป้าหมายที่ 5 การออมเงิน กิจกรรมการออมเงินจาก "ปรัญชาความพอเพียง"

5 มิ.ย. 2567