การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 ส.ค. 2565

ประชุมพิจารณามาตรการผ่อนผันการจัดฝึกอบรมของผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

2 ส.ค. 2565

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

1 ส.ค. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

1 ส.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2565

26 ก.ค. 2565

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

26 ก.ค. 2565

21 ก.ค.65 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องปฏิบัติราชการ ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ก.ค. 2565

โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

21 ก.ค. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาข้อมูล ปรับกิจกรรม แนวปฏิบัติ ประมาณการรายรับ รายจ่าย และแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ก.ค. 2565