การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน(รูปแบบใหม่) 96
2 คู่มือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 688
3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 320
4 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 571
5 ใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมฝีมือ ศูนย์ฝึกอบรม 1,053
6 แบบ สท.2 ปี 65 513
7 แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองความรู้ความสามารถ) 212
8 กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 163
9 สท.2 ปี 2564 1,112
10 หนังสือมอบอำนาจรับแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 813
11 คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและคู่มือครูแนะแนว 710
12 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 597