ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 3,169
68 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 3,009
69 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 6,520
70 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 3,121
71 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 3,378
72 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 3,666
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 3,149
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 3,112
75 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 3,152
76 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 5,969
77 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,446