ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 4,552
68 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 47,949
69 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 4,379
70 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 4,361
71 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 4,202
72 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 9,222
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 4,496
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 4,706
75 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 5,124
76 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 4,392
77 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 4,396