ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 5,344
68 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 57,391
69 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 5,167
70 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 5,142
71 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 5,009
72 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 10,900
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 5,312
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 5,523
75 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 5,955
76 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 5,182
77 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 5,211