ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 6,365
57 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 24,130
58 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 12,215
59 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 5,640
60 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 53,747
61 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 8,583
62 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 2,833
63 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20,358
64 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 2,923
65 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31,578
66 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 3,129