ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 16,410
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 4,875
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 15,717
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 9,566
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 10,010
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,115
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,816
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 4,590
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5,019
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 9,604
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4,888