ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 12,814
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 3,752
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 12,185
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 7,345
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 7,628
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,885
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,991
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 3,476
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,898
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 7,382
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,755