การแสดงผล

+
- ไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 4,230
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,503
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,453
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 1,398
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,431
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,434
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 4,393
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 1,687
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,701
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 3,059
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 14,338