ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 529
2 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 6,650
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 2,366
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,248
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,212
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 2,251
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,263
8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 6,816
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 2,631
10 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 2,632
11 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 4,744