การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 2,968
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,051
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,022
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 984
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,004
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,008
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,072
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 983
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,062
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 2,122
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9,098