ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
78 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 5,870
79 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 6,084
80 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 11,502
81 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6,192
82 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 17,876
83 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 5,873
84 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 11,275
85 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 5,473
86 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 5,790
87 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 5,677
88 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 11,618