ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
78 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 9,311
79 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 3,124
80 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 5,965
81 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 2,675
82 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 3,120
83 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 2,875
84 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 5,879
85 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 5,754
86 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 8,797
87 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 2,507
88 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 8,283